Skip to main content

Vad är rabies?

Rabies är än idag den mest dödliga infektionssjukdom som människan känner till. Det är en virusinfektion som överförs via saliv från infekterade däggdjur. Infektionen orsakar tiotusentals dödsfall varje år, och de flesta fall inträffar i Asien och Afrika.

Cirka 59 tusen dödsfall över hela världen CDC Center for Disease Control and Prevention
40 % av de smittade är barn under 15 år. CDC Center for Disease Control and Prevention
Rabies orsakar en dödlig inflammation

Viruset angriper centrala nervsystemet och orsakar en dödlig inflammation i hjärnan och ryggmärgen.

Rabies har påträffats på alla kontinenter utom Antarktis, och 95 % av dödsfallen bland människor har rapporterats i regioner i Asien och Afrika.

Rabies riskkarta

Kartkälla: Världshälsoorganisationen

Hur sprids sjukdomen?

Människor kan smittas av rabies om vi blir bitna eller rivna av ett smittat djur. I vissa sällsynta fall kan du smittas om djuret slickar ett öppet sår eller om du får djurets saliv i munnen eller ögonen. Viruset sprids inte via intakt hud eller mellan människor.

Hundbett står för 99 % av fallen även om fladdermöss också utgör en stor smittkälla i Nord- och Sydamerika. Rabies som överförs av fladdermöss anses också vara ett växande hot mot allmänheten i Australien och Västeuropa.

De vanligaste smittbärarna:

 • Hundar

  99 % av alla fall

 • Fladdermöss

  stor smittkälla i Nord- och Sydamerika

 • Tvättbjörnar

 • Rävar

 • Schakaler

 • Katter

 • Mungor

Vilka är symtomen?

Tiden mellan exponering för rabiesvirus och de första symtomen varierar vanligtvis mellan 3 och 12 veckor men kan också vara kortare eller längre. Utan behandling får rabies sannolikt dödlig utgång. Rabies kan uppträda i två former:

Furiös rabies

 • Tecken på hyperaktivitet
 • Vattenfobi (”vattuskräck”)
 • Aerofobi (rädsla för drag eller frisk luft)
 • Hjärt- och andningsstillestånd 
 • Dödlig utgång

Paralytisk rabies

 • Gradvis muskelförlamning
 • Koma 
 • Dödlig utgång

Exempel på övriga symtom

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Oro
 • Hallucinationer
 • Överproduktion av saliv eller fradga runt munnen

Är jag utsatt för risk?

Du löper sannolikt risk att drabbas av rabies om någon av följande grupper eller situationer stämmer in på dig:

 • Resenärer till rabiesdrabbade områden som planerar att ägna sig åt utomhusaktiviteter.
 • Personer som är bosatta utomlands i områden med hög risk för rabiesexponering.
 • Laboratoriepersonal som hanterar levande rabiesvirus.
 • Skogvaktare, parkvakter och liknande samt personal som arbetar med bekämpning av smittsamma djursjukdomar.
 • Personer som kan komma i kontakt med smittade däggdjur, t.ex. veterinärer, veterinärstudenter och personer som tar hand om hundar eller arbetar på hunddagis, hundsalong eller liknande.

Du bör också överväga att vaccinera barn som bor i eller reser till högriskområden, eftersom de kan tänkas leka med djur och få svårare bett eller vara mindre benägna att rapportera dem.

Apor är den vanligaste källan till rabies efter hundar i utvecklingsländer
Apor är den vanligaste källan till rabies efter hundar i utvecklingsländer

Skydda dig mot rabies

Rabies är en sjukdom som kan förebyggas med vaccin.

Ta preexpositionsprofylax (PrEP) om du ska resa till eller befinner dig i ett högriskområde eller löper hög risk att exponeras för ett rabiessmittat djur.

Var försiktig även om du är vaccinerad.

Undvik kontakt med djur i områden där det förekommer rabies.

Om du har blivit biten eller riven eller fått djursaliv på ett område med skadad hud ska du tvätta såret noggrant och uppsöka läkare.

VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV RABIESVACCINATIONEN

Preexpositionsprofylax (PrEP), vaccination i förebyggande syfte, är det effektivaste sättet att skydda sig mot rabiessmitta. Vaccinet injiceras för vuxna och barn över 2 år i överarmen och hos barn under 2 år i låret. Du bör avsätta tillräckligt med tid för att hinna få de två vaccindoserna innan du ska ut och resa. Du bör kunna få vaccinet på din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.

Postexpositionsprofylax (PEP) för rabies 

Efter kontakt med rabies kan man få PEP-behandling för att förhindra att viruset tar sig in i centrala nervsystemet. Om behandlingen ges strax efter exponering kan den förhindra symtomdebut och dödsfall.

Behandlingen innebär omfattande rengöring av såret, en kur med rabiesvaccin och eventuellt rabies immunglobulin (RIG).

Mer information

Läs mer om rabies här: