Skip to main content

Vad är apkoppor?

Apkoppor är en sällsynt virusinfektion som överförs både från djur till människor och mellan människor. Liksom smittkoppor tillhör apkoppor ortopoxvirusfamiljen och kan orsaka sår och blåsor i ansiktet och på kroppen. Sedan smittkoppor utrotades betraktas apkoppor numera som det viktigaste ortopoxviruset hos människor.

Upp till 10 % av fallen får dödlig utgång CDC Center for Disease Control and Prevention

Apkoppor upptäcktes första gången 1958 bland apor som föddes upp för forskningsändamål. Fram tills nyligen var infektion med apkoppor hos människor huvudsakligen begränsat till vissa områden i Central- och Västafrika, särskilt Demokratiska republiken Kongo och Nigeria där viruset förekommer naturligt.

På senare tid har enligt WHO 15 länder på fyra kontinenter rapporterat bekräftade fall av apkoppor.

Rapporterade fall 1970–2019

Apkoppor karta
Under de senaste två åren har det förekommit flera fall där resenärer till Nigeria har fått diagnosen apkoppor efter hemkomst till Europa.

Hur sprids sjukdomen?

Överföring från djur till människa sker då människor kommer i kontakt med eller äter djur som är smittade.

Överföring mellan människor sker huvudsakligen via droppsmitta, direktkontakt med infekterade kroppsvätskor och vistelse i kontaminerad patientmiljö.

Exempelvis: 

Vilka är symtomen?

De flesta människor som smittats med apkoppor tillfrisknar inom några veckor, men vissa fall kan bli svårare än andra. Tiden från exponering för apkoppor till de första symtomen kan variera mellan 5 och 21 dagar. Symtomen på detta virus är uppdelade i två faser:

Initialfas (0–5 dagar)

  • Feber
  • Kraftig huvudvärk
  • Svullna lymfkörtlar
  • Ryggsmärta
  • Muskelsmärta (myalgi)
  • Stor brist på energi

Hudutslagsfasen (10 dagar till 3 veckor)

1–3 dagar efter febern uppkommer hudutslag i olika stadier. Utslagen börjar ofta i ansiktet och sprider sig sedan till andra ställen på kroppen. 

Utslagen kan utvecklas från lesioner med platta baser till små vätskefyllda blåsor och pustler. Sårskorpor bildas omkring 10 dagar efter febern och det kan ta tre veckor för dessa att läka ut helt. 

Är jag utsatt för risk?

Apkoppor smittar tusentals människor varje år och kan leda till dödsfall i upp till en tiondel av fallen. I vårt globala samhälle är risken för internationell spridning ett stort bekymmer, men trots detta finns det fortfarande bristande kännedom om sjukdomens art och smittorisk.

Enligt Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) kan överföring ske på följande sätt:

Kontakt med smittade djur eller människor eller kontaminerat material på så sätt att viruset kan ta sig in i kroppen genom skadad hud, luftvägar eller slemhinnor. 

Direkt eller indirekt kontakt med levande eller döda djur – via bett eller rivsår eller beredning av ”bushmeat”, en typ av afrikanskt viltkött. Att äta dåligt tillagat kött från smittade djur utgör också en risk. Viruset kan också smitta vid direktkontakt med kroppsvätskor från eller sår hos smittade djur samt indirekt kontakt med kontaminerat material.

Smitta mellan människor är sällsynt men rapporteras inträffa vid direkt och långvarig närkontakt via droppsmitta. Viruset kan också smitta vid direktkontakt med kroppsvätskor från smittade personer eller med kontaminerade föremål som kläder eller sängkläder.

15 länder på fyra kontinenter har rapporterat bekräftade fall av apkoppor

Skydda dig mot apkoppor

Om du löper risk att drabbas av apkoppor bör du rådgöra med en läkare eller din arbetsgivare, om vad du kan göra för att minimera smittrisken.

Du kan också följa dessa praktiska råd för att skydda dig själv och undvika att smitta andra:

  • Undvik kontakt med vilda, sjuka och döda djur.
  • Se till att all mat som innehåller animaliskt kött är ordentligt tillagad.
  • Undvik nära kontakt med patienter som har apkoppor. 

Om du arbetar inom sjukvården och vårdar en patient med apkoppor bör du följa vedertagen praxis för smittskyddsåtgärder. 

Om du är hemkommen från Afrika och upplever något symtom på apkoppor ska du kontakta sjukvården.

Mer information

Läs mer om apkoppor på WHO:s webbplats.